Meddelanden

Föreningens kommande anslutning till internet
–  viktig information till alla medlemmar

Som tidigare meddelats har föreningen tecknat avtal med internetleverantören Bahnhof, som kommer förse alla lägenheter med permanent uppkoppling mot internet. Detta sker via fiber till den i varje lägenhet installerade dosan, som vanligtvis sitter i hallen. Efter den 1 februari 2023 ska alla lägenheter vara uppkopplade och ingen behöver därefter teckna eget abonnemang på internetåtkomst. Kostnaden per lägenhet blir 70 kr/mån vilket debiteras på avgiftsavin. För mer information, se bifogat dokument:
Gruppavtal fiber

 

Cykelrensning 16 oktober 2022
–  märk din cykel!

Styrelsen har beslutat att rensa bort alla gamla kvarlämnade cyklar som står i föreningens cykelrum och på föreningens mark.

Vi ber er därför att tydligt märka upp edra cyklar med lägenhetsnummer (001-191) samt efternamn.

Cyklar som inte är märkta senast söndag den 16 oktober 2022 kommer att omhändertas och hållas i förvar en begränsad tid. Därefter slängs de. Den som underlåter att märka sin cykel kan dock under en begränsad tid återfå den mot beskrivning.

Styrelsen      /Christine Forsberg /christine.brf4@gmail.com

 

Angående laddning av elbilar

Medlemmarna erinras om att det av brandsäkerhetsskäl är förbjudet att ladda elbilar från elstolparna på parkeringsplatserna. Ledningarna till dessa elstolpar är endast dimensionerade för motorvärmare (max 400 W). Belastar man ledningarna med större eluttag finns det risk för att det börjar brinna inne i den byggnad som ledningen är ansluten till.