Medlemsregler

Överlåtelser

Ansökan om medlemskap skickas till styrelsen för Brf Stockholmshus nr 4, Finn Malmgrens väg 102, bv, 121 50 Johanneshov. Föreningen godkänner delat ägande, max 2 personer, dock ej juridisk person. Föreningen tar ut överlåtelseavgift, som debiteras köparen. För utdrag ur lägenhetsförteckningen m.m. hänvisas till Fastum AB, som handhar föreningens ekonomiska förvaltning, www.90220.se, e-post kundsupport@fastum.se eller telefon 90 220.

2.a handsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Ansökan om andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och innehålla skälet för uthyrningen, önskad tidsperiod och uppgift om vem som ska hyra lägenheten. Vid arbete eller studier på annan ort fordras intyg från arbetsgivare eller motsv. Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning enligt vad som är föreskrivet i föreningens stadgar.

Föreningen godkänner normalt andrahandsuthyrning i högst 1 år, gäller dock ej vid arbete eller studier på annan ort. Vid längre tid än 1 år krävs förnyad ansökan. Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

Lägenhetsrenovering

Ansökan
Kontakta styrelsen innan du påbörjar en renovering! Skriftlig ansökan om tillstånd ska alltid lämnas, blankett tillhandahålls av styrelsens ordförande. Otillåtna förändringar kan medföra skadeståndsskyldighet.

Föreningen tillåter inte borttagning av bärande vägg, installation av tvättmaskin i icke våtutrymmen såsom kök eller matrum eller ändringar som påverkar fastighetens ventilationssystem. Föreningen tillåter inte heller ingrepp i ledningar för vatten, värme eller gas utan styrelsens skriftliga medgivande i varje särskilt fall.

Vissa mindre förändringar får dock göras i lägenheten utan styrelsens tillstånd, t ex tapetsering, målning, omläggning av golv, sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Om ventilation
Observera att tillufts- och frånluftsventiler i lägenheten inte får sättas igen, flyttas eller på annat sätt förändras. Inga fläktar får anslutas till fastighetens ventilationssystem, och i köket får endast kolfilterfläkt användas.

Om byte av ytterdörr
Vid byte av ytterdörr till lägenheten får dörren utseendemässigt inte avvika från övriga dörrar i trapphuset. Den ska ha samma mått, färg, material, karmtjocklek och hängning som motsvarande dörrar i trapphuset.

Om arbetets bedrivande

  • Arbete i fastigheten får endast ske under dagtid månd-fred kl 08-18. Grannar ska vidtalas.
  • Alla arbeten ska vara fackmannamässigt utförda. Gasledningsarbete får endast utföras av auktoriserad och behörig personal med aktuella certifikat. El- och rörarbeten får endast utföras av behörig elektriker respektive rörmokare.
  • Bostadsrättshavaren ansvarar själv för, och ska själv bekosta bortforsling av rivningsmaterial och dylikt. Byggavfall får ej läggas i sopskåp, grovsoprum eller i föreningens fastigheter eller på föreningens mark.
  • När arbetet avslutas, ska styrelsen meddelas. Representant för styrelsen kommer att göra syn av lägenheten. På begäran ska namn och adress på fackmän/hantverkare som utfört arbetet lämnas till styrelsen. I förekommande fall ska intyg om aktuell licens för gasarbete kunna uppvisas.