Lägenhetsrenovering

Ansökan

Kontakta styrelsen innan du påbörjar en renovering! Skriftlig ansökan om tillstånd ska alltid lämnas, blankett tillhandahålls av styrelsens ordförande. Otillåtna förändringar kan medföra skadeståndsskyldighet.

Föreningen tillåter inte borttagning av bärande vägg, installation av tvättmaskin i icke våtutrymmen såsom kök eller matrum eller ändringar som påverkar fastighetens ventilationssystem. Föreningen tillåter inte heller ingrepp i ledningar för vatten, värme eller gas utan styrelsens skriftliga medgivande i varje särskilt fall.

Vissa mindre förändringar får dock göras i lägenheten utan styrelsens tillstånd, t ex tapetsering, målning, omläggning av golv, sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Om ventilation
Observera att tillufts- och frånluftsventiler i lägenheten inte får sättas igen, flyttas eller på annat sätt förändras. Inga fläktar får anslutas till fastighetens ventilationssystem, och i köket får endast kolfilterfläkt användas.

Om byte av ytterdörr
Vid byte av ytterdörr till lägenheten får dörren utseendemässigt inte avvika från övriga dörrar i trapphuset. Den ska ha samma mått, färg, material, karmtjocklek och hängning som motsvarande dörrar i trapphuset.

Om arbetets bedrivande

  • Arbete i fastigheten får endast ske under dagtid månd-fred kl 08-18. Grannar ska vidtalas.
  • Alla arbeten ska vara fackmannamässigt utförda. Gasledningsarbete får endast utföras av auktoriserad och behörig personal med aktuella certifikat. El- och rörarbeten får endast utföras av behörig elektriker respektive rörmokare.
  • Bostadsrättshavaren ansvarar själv för, och ska själv bekosta bortforsling av rivningsmaterial och dylikt. Byggavfall får ej läggas i sopskåp, grovsoprum eller i föreningens fastigheter eller på föreningens mark.
  • När arbetet avslutas, ska styrelsen meddelas. Representant för styrelsen kommer att göra syn av lägenheten. På begäran ska namn och adress på fackmän/hantverkare som utfört arbetet lämnas till styrelsen. I förekommande fall ska intyg om aktuell licens för gasarbete kunna uppvisas.