Regler

Som bostadsrättsförening lyder föreningen dels under lagen om ekonomiska föreningar (SFS nr 2018:672) dels under bostadsrättslagen (SFS nr 1991:614). Därutöver styrs föreningen av stadgar som antagits av årsstämman (reg. hos Bolagsverket 2010-05-19) samt av ordningsregler som beslutats av styrelsen (fastställda 2022-10-27). Stadgar och ordningsregler finns under fliken dokument.

2.a handsuthyrning

Regler om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen. Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Den som upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd riskerar att bli uppsagd och få bostadsrätten förverkad.

Om skäl för andrahandsuthyrning föreligger, t.ex. provsamboende, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, godkänner styrelsen andrahandsuthyrning i normalt sex månader eller ett år. Vid arbete eller studier på annan ort kan längre tider förekomma. Korttidsuthyrning typ airbnb medges ej.

Ansökan om andrahandsuthyrning (för blankett se nedan) ska vara skriftlig och innehålla skälet för uthyrningen, önskad tidsperiod samt uppgift om vem som ska hyra lägenheten, kopia på andrahandskontraktet bifogas. Vid arbete eller studier på annan ort fordras intyg från arbetsgivare eller motsvarande. Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning enligt vad som är stadgat i bostadsrättslagen.

Ansökningsblankett

Lägenhetsrenovering

Ansökan
Renovering av lägenheten kräver i allmänhet styrelsens tillstånd. En skriftlig ansökan ska därför först lämnas till styrelsen på föreningens expedition innan du påbörjar en renovering.
Ansökan renovering

Tillåtna förändringar
Exempel på förändringar som styrelsen normalt godkänner är tapetsering, målning, omläggning av golv, sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Otillåtna förändringar
Styrelsen tillåter t.ex. inte
– ingrepp i ledningar för vatten, värme eller gas
– installation av tvättmaskin i icke våtutrymmen såsom kök eller matrum
– borttagning av bärande vägg
– ändringar som påverkar fastighetens ventilationssystem
Den som gör otillåtna förändringar i lägenheten kan bli skadeståndsskyldig.

Om renoveringsarbetet

  • Mycket störande arbete får endast ske under dagtid månd-fred kl 09-17. Grannar ska först vidtalas. Till mycket störande arbete räknas bilning, borrning, golvslipning och andra höga ljud som hörs till omkringliggande lägenheter. Hit räknas också långvariga maskinljud. För störningar i övrigt se föreningens ordningsregler.
  • Bostadsrättshavaren ansvarar själv för, och ska själv bekosta bortforsling av rivningsmaterial och dylikt. Byggavfall får ej läggas i sopskåp eller i föreningens fastigheter eller på föreningens mark.
  • Alla arbeten ska vara fackmannamässigt utförda. När arbetet avslutas, ska styrelsen meddelas. På begäran ska namn och adress på fackmän/hantverkare som utfört arbetet lämnas till styrelsen, och i förekommande fall ska intyg om behörigheter och/eller aktuell licens kunna uppvisas.

Om ventilation

Frånluftsventilen i kök och badrum får inte flyttas från sitt ursprungliga läge (dvs i omedelbar anslutning till kanalens öppning). Tilluftsventilerna får inte sättas igen. Inga fläktar får anslutas till fastighetens ventilationssystem, och i köket får endast kolfilterfläkt användas.

Om byte av ytterdörr

Vid byte av ytterdörr till lägenheten får dörren utseendemässigt inte avvika från övriga dörrar i trapphuset. Den ska ha samma mått, färg, material, karmtjocklek och hängning som motsvarande dörrar i trapphuset.

Beställning av tjänster eller varor

Medlem som själv beställer tjänster eller varor av hantverkare och leverantörer får själv stå för kostnaden. I de fall föreningen ska stå för hela eller del av kostnaden måste beställningen göras av styrelsen. Kontakta i så fall styrelsen.