Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, vars uppgift är att företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt i enlighet med bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. De väljs på den ordinarie föreningsstämman, som hålls en gång om året. Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden, med uppehåll för sommar och jul. Styrelsen beslutar då bl.a. om överlåtelser, inträde för nya medlemmar, andrahandsuthyrningar och mycket annat. Styrelsen ansvarar också för upphandling av servicebolag och andra entreprenörer som föreningen anlitar.

För att fördela styrelsearbetet på ett ändamålsenligt sätt har varje styrelseledamot ett eget bevaknings- och ansvarsområde. Beslut tas dock av styrelsen gemensamt.

Ordförande
Lennart Gustavsson, e-post:  lennart.hammarby@gmail.com

Vice ordf
Mikael Franzén, e-post:  frami33@gmail.com

Kassör
Marianne Skogfeldt, e-post:  e21marianneskogfeldt@hotmail.se

Ledamöter
Adam Lindoff, e-post:  adam@lindoff.org
Niclas Rigbrandt, e-post:  niclas.rigbrandt@gmail.com

Suppleanter
Susanne Graan, e-post:  graan.susanne@gmail.com
Ingrid Kjellander, e-post:  ingrid.kjellander@gmail.com

Annonser